Regulamin GRH9PSK

Regulamin
GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
9 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH

Regulamin niniejszy powstał w celu uregulowania stosunków pomiędzy członkami Grupy oraz stworzenia jasnych i przejrzystych zasad na jakich mogą dołączyć w jej szeregi i uczestniczyć w jej życiu.

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Celem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych (zwanej dalej Grupą) jest jak najwierniejsze odtwarzanie wyglądu i zachowania żołnierzy przedwojennego Wojska Polskiego, a zwłaszcza kultywowanie chlubnej tradycji żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych.
 2. Grupa poprzez swoją działalność pragnie propagować idee i wartości patriotyczne, popularyzować wiedzę o dziejach żołnierza polskiego II RP oraz dbać, aby pamięć o jego dokonaniach nie zginęła.
 3. Grupa działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie.
 4. Działalność członków Grupy polega przede wszystkim na uczestnictwie w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych, ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności żołnierskich, zbieraniu wszelkich informacji i pamiątek związanych z historią.
 5. Grupa nie ma charakteru militarnego ani paramilitarnego, odcina się od wszelkiej polityki i ideologii, zwłaszcza ideologii totalitarnych.
 6. Naczelnymi zasadami wedle których działa Grupa jest koleżeństwo, współpraca, wzajemna życzliwość i wsparcie.
 7. Działalność każdego członka na rzecz Grupy jest dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna.
 8. Dochody Grupy przeznaczane są na jej potrzeby.
 9. Grupa nie ma osobowości prawnej, pod tym względem Grupę reprezentuje Stowarzyszenie o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§2. Członkowie

 1. Członkiem Grupy może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na działanie w Grupie. Do czasu ukończenia 18 lat osoba taka na czas ćwiczeń i uczestnictwa w rekonstrukcjach otrzymuje pełnoletniego opiekuna, któremu będzie podporządkowana.
 2. Warunkiem członkostwa w Grupie jest przynależność do Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.
  Odstępstwo od tej zasady może być wyłącznie za zgodą Dowództwa Grupy.
 3. Obowiązki członka grupy:
  1. aktywne uczestnictwo w działaniach Grupy, (uczestnictwo w co najmniej dwóch uroczystościach patriotycznych i dwóch rekonstrukcjach-inscenizacjach w ciągu roku kalendarzowego)
  2. dbanie o dobre imię Grupy,
  3. skompletowanie w najkrótszym możliwym terminie wymaganego umundurowania i oporządzenia;
  4. samodzielne poszerzanie swojej wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego.
  5. przestrzeganie niniejszego regulaminu,
  6. Członkostwo w Grupie dzieli się na 2 etapy.
   1. rekrut – co do zasady okres rekrucki trwa 0,5-1 rok od momentu wyrażenia chęci przystąpienia do Grupy. Rekrut nie jest pełnoprawnym członkiem Grupy, jego głos nie ma mocy wiążącej mimo, że ma on prawo uczestniczyć w zebraniach Grupy. Rekrut ma prawo brać udział w ćwiczeniach, rekonstrukcjach oraz innych przedsięwzięciach, w których uczestniczy Grupa jeśli dowódca stwierdzi iż jest odpowiednio przygotowany.
   2. pełnoprawny członek Grupy – członek, który został zaakceptowany przez pozostałych członków Grupy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 4. Każdy pełnoprawny członek Grupy otrzymuje „książeczkę wojskową GRH 9 PSK”, która stanowi dokument przynależności do Grupy.
 5. Grupę można opuścić w każdym momencie po złożeniu pisemnego wniosku oraz rozliczeniu się z Grupą z otrzymanego umundurowania i oporządzenia.
 6.  Decyzję o wykluczeniu członka podejmują pełnoprawni członkowie Grupy w oparciu o przeprowadzone głosowanie zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie obecnych pełnoprawnych członków Grupy. Do wykluczenia członka może dojść w następujących sytuacjach:
  1. nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu,
  2. poważne naruszenie powszechnie obowiązującego prawa,

§3. Władze

 1. W Grupie działają następujące organy:
  1. Zgromadzenie Ogólne,
  2. Dowództwo Grupy (d-ca Grupy, z-ca d-cy ds. polowych, szef sztabu)
  3. Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy pełnoprawni członkowie Grupy. Zgromadzenie Ogólne podejmuje wszystkie istotne decyzje w sprawach dot. działalności Grupy. Decyzje te są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów, głos dowódcy jest głosem decydującym).
  4. Dowódcy Grupy są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne. Do ich uprawnień i obowiązków należą w szczególności:
   1. wyznaczanie kierunków działania Grupy,
   2. dbanie o odpowiedni poziom wyszkolenia, wiedzy i wyglądu członków,
   3. prowadzenie ćwiczeń i dowodzenie podczas rekonstrukcji.
   4. reprezentowanie Grupy na zewnątrz.
   5. Dowódca Grupy może powierzyć określone zadania wybranym członkom Grupy.
   6. Większość bieżących ustaleń odbywa się na wewnętrznym forum Grupy: www.9psk.fora.pl

§4. Zachowanie w czasie imprez publicznych

 1. W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez itp.
 2. Członkowie Grupy nie powinni publicznie wygłaszać krytycznych uwag i opinii na temat rekonstruktorów z innych Grup.
 3. W czasie rozmów na forum publicznym członkowie Grupy powinni wypowiadać się w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy, unikać przy tym wulgaryzmów i określeń slangowych.
 4. Starać się zachować dyscyplinę na wzór żołnierski, unikać niesubordynacji.
 5. Podczas rekonstrukcji historycznych zabronione jest spożywanie alkoholu.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dowództwo Grupy może podjąć decyzję o niedopuszczeniu członka do udziału w imprezie.

§5. Zachowanie i wygląd osobisty

 1. Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki oraz jednolitości w ramach grupy pod względem umundurowania i ekwipunku.
 2. Fryzura powinna być zgodna z tą, noszoną w pierwszej połowie XX wieku w formacjach wojskowych. Za zgodą Dowództwa Grupy dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady.
 3. Odznaki i odznaczenia oraz stopnie wojskowe odpowiadające realiom odtwarzanego umundurowania można nosić za zgodą Dowództwa Grupy.

 

 

Powrót

Chcesz zobaczyć stare wpisy?
Zajrzyj do ARCHIWUM